Emergency medicine

Paraquat poisoning

Atanu Chandra, Koustav Ali Shah, Shubhashis Mahato, Moni Sankar Bhattacharjee, Tanuka Mandal

10.1136/bcr-2021-246585

November 11, 2021