Ear, nose and throat

Rhinitis medicamentosa

Lok-Yee Joyce Li, Shin-Yi Wang, Cheng-Yu Tsai, Cheng-Jung Wu

10.1136/bcr-2021-247051

November 9, 2021